Zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym z cyklu 'Letnie świetlicowanie 2022″ do świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym w Wipsowie

.

Regulamin rajdu rowerowego z cyklu „Letnie świetlicowanie”
Regulamin określa zasady i warunki rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
Organizator
1. Organizatorem rajdu jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie (zwane w dalszej części Organizatorem).

Cele akcji

 1. Integracja środowiska lokalnego.
 2. Promocja świetlic wiejskich.
 3. Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
 4. Promocja książek i czytelnictwa.

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 19 sierpnia 2022 r. oraz w dniu imprezy do godziny 10:45
 • osobiście w Bibliotece w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie, ul. Słowackiego 5,
 • telefonicznie pod numerem 89 674 04 73,
 • na adres e-mail: mbpbarcz@wbp.olsztyn.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska).
 1. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające sprawny technicznie rower. Niepełnoletni mogą brać udział tylko pod opieką rodziców lub wyznaczonych opiekunów.
 2. W dniu rajdu należy posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 3. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.

Termin i przebieg imprezy

 1. Rajd odbędzie się 21 sierpnia 2022 r. w godzinach 11:00–15:00.
  2.Cel rajdu: Świetlica Wiejska z Punktem Bibliotecznym w Wipsowie (ok. 25 km w obie strony).
 2. Wstępny harmonogram przewiduje:
  a) Zbiórka przy budynku Centrum Kulturalno-Bibliotecznego ul. Słowackiego 5 o godz. 10:30,
  b) Rejestracja uczestników rajdu i podpis znajomości Regulaminu,
  c) Początek rajdu godz. 11:00,
  d) Przejazd uczestników ustaloną trasą,
  e) Koniec rajdu ok. godz. 15:00.

Zasady uczestnictwa

 1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora, mogą się ubezpieczyć dobrowolnie we własnym zakresie.
 3. Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
 4. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym.
  6.Grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy,
  który dyktuje tempo jazdy i nie można go wyprzedzać.
 5. Każdy uczestnik, zobowiązany jest powiadomić prowadzącego grupę o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy.
 6. W trakcie rajdu organizatorzy, uczestnicy i media mogą rejestrować jego przebieg na zdjęciach i filmach grupowych. Uczestnictwo w rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika we wszelkich relacjach i podsumowaniach akcji.
 7. Uczestnictwo w rajdzie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją, promocją i relacjami z imprezy.
 8. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest do wglądu na stronie Organizatora, dostępny będzie także w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 3. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
  Regulaminu. Każdy uczestnik rajdu obowiązany jest do zapoznania się z treścią
  Regulaminu Rajdu rowerowego z cyklu „Letnie świetlicowanie”.
 4. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
  regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
  5.Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu lub odwołanie rajdu ze względu na warunki pogodowe.